Agricover – motor al progresului pentru atingerea obiectivelor globale de dezvoltare durabilă

Agricultura se află astăzi sub presiunea de a găsi rapid soluții sustenabile pentru cererea crescută de alimente, nevoia de exploatare a pământului și a resurselor de apă cu impact minim asupra mediului, în contextul schimbărilor climatice. Agricover, în calitate de lider inovator în agribusiness-ul românesc, dezvoltă constant soluții pentru ecosistemele fermierilor, astfel încât agricultura locală să poată răspunde cu succes acestor provocări.

Agricover susține activ atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD) ale Națiunilor Unite, esențiale pentru evoluția globală. Acest set de obiective generale cu ținte specifice detaliază problemele majore cu care se confruntă omenirea în acest moment și indică direcții de acțiune de urmat până în anul 2030.

Dintre acestea, Agricover a identificat zonele în care poate genera un impact pozitiv, potrivit domeniului său de activitate și a integrat aceste obiective în strategia sa de dezvoltare. Astfel, compania este profund implicată în atingerea următoarelor obiective din strategia globală:

ODD 2 – Eradicarea foamei, asigurarea securității alimentare, îmbunătățirea nutriției şi promovarea unei agriculturi sustenabile

Încă de la înființare, eforturile Agricover au fost permanent îndreptate spre susținerea fermierilor români cu tehnologii agricole de ultimă generație și finanțare adecvată, astfel încât randamentul producției agricole să fie în continuă creștere, aspect esențial pentru o agricultură românească sustenabilă.

Agricover are o contribuţie directă la performanţele foarte bune ale fermierilor români, care, în ultima decadă, şi-au crescut constant productivitatea medie la hectar pentru culturile de cereale şi oleaginoase.

ODD 4 - Garantarea unei educații de calitate şi promovarea oportunităților de învățare de-a lungul vieții pentru toți

În fiecare an, Agricover oferă burse pentru participarea la programul educațional Tineri Lideri pentru Agricultură, destinat pregătirii tinerilor fermieri. Cursurile, cu o structură unică în România, sunt astfel concepute încât să antreneze schimbul de generație în agricultură și să le insufle tinerilor fermieri apetitul pentru utilizarea celor mai noi tehnologii pregătindu-i  pentru a reprezenta eficient interesele agriculturii românești în cadrul structurilor europene și autohtone.

ODD 9 – Construirea unor infrastructuri reziliente, promovarea industrializării durabile şi încurajarea inovației

Agricover, în calitate de jucător important în agribusiness-ul românesc, recunoscut pentru orientarea spre inovație, este permanent preocupat să aducă pe piața din România cele mai noi tehnologii agricole care stimulează prosperitatea fermelor. În plus, interesul pentru agricultura inteligentă aduce mai aproape de fermierii români instrumente de precizie care contribuie la creșterea randamentului culturilor și reducerea impactului asupra mediului.

ODD 12 – Asigurarea unor modele de consum şi producție durabile

Soluțiile Agricover, fie că sunt tehnologii agricole de ultimă generație sau soluții de finanțare adecvată, sunt astfel concepute încât să optimizeze productivitatea fermelor și utilizarea eficientă a resurselor. Prin urmare, accesul facil la tehnologii agricole performante și la surse de finanțare specializate le-a oferit fermierilor români posibilitatea de a transforma România în al treilea producător de cereale și oleaginoase din cadrul Uniunii Europene, respectiv în al nouălea exportator la nivel mondial.

Aspecte de mediu

Rolul social asumat de Agricover, acela de a fi motorul modernizării și progresului în agribusiness-ul românesc, este cel mai bine reprezentat de angajamentul de a contribui la dezvoltarea unei agriculturi sustenabile. Un sector agroalimentar durabil și competitiv contribuie la calitatea vieții în întreaga societate, iar strategia Agricover de dezvoltare poate genera un impact pozitiv în acest domeniu.

Astfel, Agricover răspunde provocării actuale a agriculturii, aceea de a contribui la creșterea productivității fără a afecta mediul, căutând permanent tehnologii agricole de ultimă generație pentru optimizarea randamentului culturii și a utilizării resurselor. Portofoliul de produse Agricover este modelat astfel încât să acopere nevoile culturilor și să respecte reglementările Politicii Agricole Comune și recomandările forurilor europene.

Analizele au arătat că printre factorii limitativi ai dezvoltării agriculturii românești se numără lipsa de cooperare între fermieri, ritmul lent al tehnologizării fermelor, nivelul redus de capitalizare și gradul de pregătire al fermierilor. Agricover, business viu, puternic conectat la pulsul agriculturii românești încă de la înființarea sa, s-a implicat activ și a oferit soluții în toate aceste direcții, astfel încât transformarea pe care compania o aduce în agricultura românească să fie profundă, de natură sistemică. Pe tot parcursul istoriei sale, Agricover a facilitat apariția unor comunități de fermieri, din ce în ce mai puternice.

De asemenea, în urma colaborării dintre principalele segmente de business ale Grupului Agricover, au fost dezvoltate produse inovatoare care le oferă fermierilor posibilitatea achiziției de inputuri cu termene de plată corelate cu recolta, fără a fi afectat cash-flow-ul afacerii.

Agricover a dezvoltat soluții de finanțare special concepute pentru achiziția echipamentelor de ultimă generație și dezvoltarea fermelor orientate spre performanță, în care agricultura de precizie optimizează utilizarea resurselor, determină creșterea randamentul culturii și productivitatea muncii fermierului român.

Diversitate și egalitate de șanse

Obiectivele de dezvoltare ale companiei sunt potențate de valorile comune ale membrilor echipei. Suntem toți conștienți că dezvoltarea sustenabilă a societății are la bază tratamentul echitabil aplicat fiecărui membru al său, astfel strategia de dezvoltare a Agricover își găsește reflexia în politicile interne construite în jurul unor valori precum echitatea, egalitatea în șanse, respect și responsabilitate.

Strategia internă de gestionare a marii echipe Agricover are în vedere dezvoltarea personală și profesională a membrilor săi, prin programe de instruire și dezvoltare personală, comunicare internă, managementul performanței, planuri de promovare și succesiune, sănătatea angajaților și securitatea muncii. Permanent sunt luate toate măsurile pentru a asigura echitatea în cadrul companiei, în toate situațiile legate de procesele de recrutare, angajare, instruire, promovare, remunerație sau orice alte condiții de angajare.

Agricover nu tolerează discriminarea angajaților sau candidaților în funcție de rasă, religie, origine etnică sau națională, sex sau vârstă și asigură un mediu de lucru lipsit de orice formă de hărțuire și nu tolerează niciun fel de comportament jignitor sau lipsit de respect.

Una dintre prioritățile strategiei interne o constituie oferirea de șanse egale prin asigurarea unui echilibru constant în raportul dintre femei și bărbați, atât în ceea ce privește posibilitatea promovării pe o poziție de conducere, cât și în ceea ce privește aplicarea practicilor salariale sau oportunitățile de perfecționare și dezvoltare.

Responsabilitate și integritate

Echipa Agricover, deși multifațetată, alcătuită din persoane cu profiluri diferite, este sudată de aderarea la aceleași principii și valori: integritate, responsabilitate, spirit de echipă, pasiune, inovație. Standardele etice ale Agricover sunt reunite în Codul de conduită și etică profesională, asumat de întreaga organizație.

Între valorile comune care au stat mereu la baza reușitei Agricover și a poziționării sale ca lider al domeniului se numără integritatea, considerată ca responsabilitate individuală în cadrul întregii echipe și exprimată prin corectitudinea, onestitatea și principiile etice ale membrilor săi, dar și ale companiei, în relațiile cu partenerii, furnizorii și concurenții.

Agricover facilitează un mediu de lucru construit pe relații pozitive, bazate pe încredere între angajați și partenerii de afaceri, astfel încât să fie susținute interesele Grupului şi să fie prevenite sau eliminate potențialele conflicte de interese.

Reprezentanții Agricover acordă o atenție particulară comunicării deschise și oneste, bazată pe o expertiză care permite analizarea obiectivă a situațiilor. Conduita membrilor echipei Agricover are ca principiu central responsabilitatea, care se traduce în respectarea promisiunilor și obligațiilor, cât și a termenelor asumate.

Agricover apreciază concurența loială și deschisă, ceea ce înseamnă că nu se pot încheia aranjamente de afaceri care elimină sau descurajează concurența sau care conferă un avantaj competitiv necorespunzător sau care interferează cu comerțul liber.

În cadrul organizației, raportarea incidentelor de integritate este tratată cu toată seriozitatea, iar toți reprezentanții Agricover sunt responsabili pentru menținerea celor mai înalte standarde în activitate. În acest scop, a fost pusă la dispoziția echipei o platformă dedicată pentru înregistrarea eventualelor abateri de la etica profesională - Ethicspoint.

Ai nevoie de ajutor? Discuta cu Agriman!